TEŽITE GLOBALNOM RASTU

Otkrijte izazove sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća širom sveta i kako ih njihov preduzetnički duh i ambicija podstiču da nastave da idu napred.
ŠTA TO JOŠ KOČI MSP U OSTVARIVANJU
SVOJIH GLOBALNIH AMBICIJA?

PREUZMITE IZVEŠTAJ KAKO BISTE SAZNALI

01

Kako su mala i srednja preduzeća prihvatila digitalnu ekonomiju kako bi brzo povećala svoje prihode.

02

Izazovi sa kojima se mala i srednja preduzeća suočavaju kada proširuju svoje poslovanje preko granica.

03

Dostupna rešenja koja će im pomoći da ostvare svoje ambicije.

Kako su mala i srednja preduzeća prihvatila digitalnu ekonomiju kako bi brzo povećala svoje prihode.

UNESITE SVOJE PODATKE KAKO BISTE PREUZELI IZVEŠTAJ

About Payoneer

Payoneer is a leading global payments platform that partners with freelancers, SMBs, marketplaces and enterprises to solve their biggest payment challenges. Leveraging robust technology, compliance, operations and banking infrastructure, Payoneer powers growth for entrepreneurs in emerging markets, Payoneer makes global commerce easy and secure.
MILLIONS
CUSTOMERS AND COUNTING
70
CURRENCIES SUPPORTED
2000+
EMPLOYEES WORLDWIDE
24/7
CUSTOMER SUPPORT
25+
GLOBAL OFFICES
50
LANGUAGES SUPPORTED

Về Payoneer

Payoneer là nền tảng thanh toán hàng đầu trên toàn cầu và hợp tác với các công ty, thị trường buôn bán trực tuyến, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như freelancer để giải quyết những thách thức thanh toán lớn nhất của họ.

Payoneer tạo đà tăng trưởng cho các doanh nhân ở các thị trường mới nổi, Payoneer giúp thương mại toàn cầu trở nên dễ dàng và an toàn.
HÀNG TRIỆU
KHÁCH HÀNG
VÀ ĐANG TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG
70
LOẠI TIỀN TỆ
2,000
NHÂN VIÊN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
24/7
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
24
VĂN PHÒNG TOÀN CẦU
35+
NGÔN NGỮ HỖ TRỢ

Sobre Payoneer

Payoneer es una plataforma de pagos líder a nivel mundial que colabora con freelancers, PYMES, marketplaces y corporaciones para resolver sus necesidades de pago. Gracias a su sólida tecnología, cumplimiento, operaciones e infraestructura bancaria, Payoneer impulsa el crecimiento de los emprendedores en los mercados emergentes, haciendo que el comercio global sea fácil y seguro.
MILLONES
USUARIOS
70
MONEDAS
2,000+
COLABORADORES
24/7
ATENCIÓN AL CLIENTE
25+
OFICINAS GLOBALES
50
IDIOMAS

Sobre a Payoneer

A Payoneer é a parceira ideal para os negócios digitais, em todo o mundo. Dos pagamentos sem fronteiras ao crescimento sem limites, a Payoneer oferece a qualquer negócio, em qualquer mercado, a tecnologia, as conexões e a confiança para participar e prosperar na nova economia global. Potenciando o crescimento para os seus clientes – de aspirantes a empreendedores em mercados emergentes às marcas digitais líderes no mundo – a Payoneer oferece um universo de oportunidades, aberto para você.
MILHÕES
CLIENTES –
E CONTANDO!
70
MOEDAS
ACEITAS
2.000+
COLABORADORES
NO MUNDO
24/7
SUPORTE AO
CLIENTE
25+
ESCRITÓRIOS
GLOBAIS
50
IDIOMAS
SUPORTADOS

O Payoneer-u

Payoneer je vodeća svetska platforma za plaćanja koja posluje sa frilenserima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama kako bi rešila njihove najveće probleme povezane sa procesom plaćanja. Koristeći naprednu tehnologiju, zakonodavnu usklađenost, operacije i bankovnu infrastrukturu, Payoneer osnažuje rast preduzetnika na tržištima u razvoju, i čini globalno poslovanje jednostavnim i bezbednim.
MILIONI
KORISNIKA
70
PODRŽANIH VALUTA
2,000+
ZAPOSLENIH ŠIROM SVETA
24/7
KORISNIČKA PODRŠKA
25+
KANCELARIJA ŠIROM SVETA
50
PODRŽANIH JEZIKA

ПРО PAYONEER

Payoneer — це глобальний партнер в області цифрової комерції, в кожній країні світу.
Від платежів без кордонів до безмежного росту — Payoneer гарантує технології, зв’язки та впевненість кожному бізнесу на кожному ринку, щоб ви могли реалізувати свій потенціал в новій світовій економіці. Payoneer забезпечує зростання клієнтів і пропонує Всесвіт відкритих можливостей кожному, від підприємців на ринках, що розвиваються, до провідних світових цифрових брендів.

Мільйони
КЛІЄНТІВ
70
ВАЛЮТ
2,000
СПІВРОБІТНИКІВ У ВСЬОМУ СВІТІ
24/7
СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ
24
ГЛОБАЛЬНИХ ОФІСІВ
35
МОВ, ЯКИМИ МИ РОЗМОВЛЯЄМО

Payoneer 소개

Payoneer는 디지털 상거래를 지원하는 세계 최고의 파트너입니다. 국경을 넘어선 대금정 서비스 뿐만 아니라, 다양한 비즈니스, 시장, 기술, 네트워크로 비즈니스 성장 전반을 지원하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하고 있습니다. 신흥 시장의 야심찬 1인 사업가 및 기업체부터 세계 최고의 디지털 브랜드에 이르기까지 다양한 고객의 성장을 지원하며,
Payoneer는 모두를 위한 기회를 제공합니다.
수백만
전세계 고객 수
70
종류의
다양한 통화
지원
2,000
전세계
페이오니아
직원 수
24/7
24시간
고객지원 가능
25
곳의
전세계
지사 운영
35
개 이상의
다양한 언어
지원

เกี่ยวกับ PAYONEER

Payoneer เป็นแพลทฟอร์มระบบรับจ่ายเงินระดับโลกที่ร่วมกับฟรีแลนซ์, เจ้าของธุรกิจ, ตลาดออนไลน์ และบริษัทชั้นนำในการแก้ปัญหาความท้าทายในการรับชำระเงิน, ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม, กระบวนการกฏระเบียบต่างๆ, ระบบจัดการและโครงสร้างในธุรกรรมการเงิน, Payoneer ช่วยให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าถึงตลาดต่างๆและทำให้การทำการค้าระดับโลกเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย
หลายล้าน
ล้านกว่าผู้ใช้บัญชี
70
สกุลเงินที่เราสนับสนุน
2,000
คนในทีมงานของ Payoneer
24/7
ที่เราให้บริการลูกค้าสัมพันธ์
24
ออฟฟิศทั่วโลก
35+
ภาษาที่เราให้บริการ